=

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

ที่อยู่ : 114 หมู่ที่ 1 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3642-2906  แฟกซ์ : 0-3642-2906  E-mail : lri@doe.go.th

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ตำแหน่งงาน
อัตราที่เปิดรับ
คนงานเหมืองแร่ , พนักงานเหมืองแร่ทั่วไป (บนผิวดิน , ใต้ดิน)
1
ช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกล (ทางอุตสาหกรรมการผลิต)
1
ช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกล (เหมืองแร่)
1
ช่างติดกระจกอื่น ๆ
1
ช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม)
41
ช่างปรับตั้งและใช้เครื่องกลึง (งานโลหะ)
3
ช่างปรับแต่งเครื่องยนต์ ; ช่างฟิตเครื่องยนต์ ;ช่างซ่อมยานยนต์
2
ช่างปรับไฟฟ้าทั่วไป
2
ช่างพ่นสีรถยนต์ , ช่างสีรถยนต์
1
ช่างเชื่อมและตัดโลหะแบบต่าง ๆ (แบบ Tig , Mig , X - ray , Flux cored arc )
5
ช่างเทคนิคควบคุมประสิทธิภาพ (อุตสาหกรรมการผลิต, สิ่งทอ, แก้ว, กระดาษ , เซรามิค, ซีเมนต์, ไม้, หนังสัตว์)
1
ช่างเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์
1
ช่างเทคนิควิศวกรรม เครื่องยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์
10
ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต (การวางแผน)
2
ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล,ผู้ควบคุมช่างหรือพนักงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการผลิต
12
ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกลอื่น ๆ
2
ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา (ก่อสร้าง)
3
ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
4
ช่างเทคนิคเหมืองแร่และโลหะวิทยาอื่น ๆ
1
ช่างเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถักและเครื่องแต่งกาย , ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
6
นักการตลาด ; เจ้าหน้าที่การตลาด ; เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
1
นักบัญชีทั่วไป , สมุห์บัญชี
1
บริกร, พนักงานเสริฟ
1
ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร
1
ผู้ควบคุมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
4
ผู้ควบคุมเครื่องผสมอาหารสัตว์
4
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
1
ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ , ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
1
ผู้ช่วยด้านเภสัชกรกรรม
1
ผู้ช่วยพยาบาล (คลินิก)
2
ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว / รองหัวหน้าพ่อครัว
1
ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า (เส้นใย , เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ)
2
ผู้ทำความสะอาดยานพาหนะด้วยมือ
1
ผู้ทำความสะอาดอาคาร , พนักงานทำความสะอาดอาคาร
2
ผู้ให้คำแนะนำและบริการหลังการขาย
2
พนักงานขับรถบรรทุกขนาดเล็ก , พนักงานขับรถตู้
1
พนักงานขับรถบรรทุกและรถตู้ขนาดใหญ่
4
พนักงานขับรถยก (fork lift)
3
พนักงานขับรถยนต์
2
พนักงานขับรถยนต์โดยสารประจำทาง
2
พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน) , พนักงานขายของหน้าร้าน
2
พนักงานควบคุมเครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก
4
พนักงานคุมเตาหลอมเหล็กกล้า
3
พนักงานบันทึกข้อมูล , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1
พนักงานรถขุดดิน , พนักงานรถตัก
2
พนักงานสาธิตสินค้า , ผู้เสนอสินค้าตัวอย่าง , ผู้ชักชวนซื้อสินค้า
2
พ่อครัว ; ผู้ปรุงอาหาร
1
วิศวกรการเกษตร
1
วิศวกรความปลอดภัย
2
วิศวกรสิ่งแวดล้อม,วิศวกรประปา,วิศวกรบำบัดนำเสีย
1
วิศวกรอุตสาหการ
2
วิศวกรเครื่องกล (การเกษตร)
1
วิศวกรเครื่องกล (บำรุงรักษา)
3
วิศวกรเหมืองแร่ทั่วไป
1
วิศวกรโยธา (การก่อสร้าง)
2
วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
1
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
8
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่น ๆ
5
เจ้าหน้าที่บันทึกสินค้าคงคลัง
3
เจ้าหน้าที่เตรียมวัสดุเพื่อการผลิต , เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุ
3
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเกษตรกรรม
1
เจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรมโลหะ , ช่างเทคนิค
2
เสมียน, เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร
3
เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ
3
แม่บ้าน (ส่วนบุคคล)
4
แม่บ้าน (สำนักงาน)
1
แรงงานด้านการผลิต
53
แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป
1