=

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
ทรศัพท์ : 0-3745-4023  แฟกซ์ : 0-3745-4021-3  E-mail : pri@doe.go.th
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ตำแหน่งงาน
อัตราที่เปิดรับ
ช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
48
ช่างเทคนิควิศวกรรม เครื่องยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์
2
ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล,ผู้ควบคุมช่างหรือพนักงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการผลิต
36
ช่างเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถักและเครื่องแต่งกาย , ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
58
ช่างไฟฟ้าทั่วไป
4
นักวิเคราะห์ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
7
ผู้ขนส่งสินค้าอื่นๆ
10
ผู้จัดการทั่วไปด้านการผลิต
3
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
1
ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า (เส้นใย , เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ)
10
ผู้ทำความสะอาดอาคาร , พนักงานทำความสะอาดอาคาร
1
ผู้บรรจุหีบห่อและปิดฉลากอื่น ๆ
1
พนักงานขับรถยนต์
15
พนักงานดูแลความปลอดภัย, พนักงานรักษาความปลอดภัย(ยาม)
17
พนักงานต้อนรับ (โรงแรม)
1
พนักงานบัญชี
1
ล่าม
2
วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต; วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน
26
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่น ๆ
32
เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานรัฐบาล , เจ้าหน้าที่ของรัฐ
1
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักประชาสัมพันธ์
1
เจ้าหน้าที่สำนักงานอื่น ๆ
1
เจ้าหน้าที่เตรียมวัสดุเพื่อการผลิต , เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุ
3
เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ
7
แม่บ้าน (สำนักงาน)
2
แรงงานด้านการผลิต
1
แรงงานบรรจุ
17
แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ , แรงงานทั่วไป
356
โปรแกรมเมอร์ (นักเขียนโปรแกรม, โปรแกรมเมอร์ระบบ)
1