++สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ++
   
ภาระกิจสำนักงาน
งานในประเทศ
งานประกันการว่างงาน
งานต่างด้าว
งานต่างประเทศ
งานแนะแนวอาชีพ
บริการนายจ้าง
บริการคนหางาน
จัดหางานทั่วประเทศ

เว็บไซต์ภายในกระทรวงแรงงาน
บริการกรมการจัดหางาน

ระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าวจังหวัดลพบุรี
ความผิด ตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
แนวปฏิบัติของนายจ้าง ตาม พ..ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
แนวปฏิบัติคนต่างด้าวตาม พ..ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
การขอใบอนุญาตทำงานตาม พ..ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตทำงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
 
 
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 114 ถ.พระปิยะ ม.1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร. 0-3642-0365, 0-3642-2906, 0-3641-2593